Obchodní podmínky

Spotřebitelská smlouva

Obecná ustanovení

1. Tato obecná ustanovení blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem poradenství, konzultací, online kurzů a ebooků.

2.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré konzultace, poradenství,  informace, smluvní podmínky, psané materiály a obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3.
Poskytovatelem služeb je Dagmar Nekolová, Tererova 1356/6, Praha, IČO 10950257, se sídlem v Praze, zapsaná u Městské části Praha 11.E-mail. dagmarnekolova@seznam.cz, tel. 739208474

4.
Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje službu nebo předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let. 

5.
Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.
Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s podmínkami, jakož
i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je dodržovat.

7.
Předmět koupě je poradenská služba nebo produkt duševního vlastnictví (e-book, online kurz, video školení), jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

1.Každý uživatel koupuje službu nebo produkt na vlastní riziko.

2.
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněním během konzultací, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.alchymievyzivy.cz

3.
Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávání

1. Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

2.
Objednatel objednává službu nebo předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky, e-mailem nebo telefonicky  přes kontakty na webových stránkách www.alchymievyzivy.cz. Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

3.
Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím služeb a zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

4.
Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

Kupní cena, daňový doklad

1. Na webové adrese www. alchymievyzivy.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

2.
Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

Platba

Způsoby plateb
1. Bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem
2. Hotově v provozovně

Reklamace

1. V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) na webových stránkách

Řešení sporů

1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

2. Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]

3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Závěrečná ustanovení

1. Tato spotřebitelská smlouva nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022.

2. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www alchymievyzivy.cz popřípadě dalšími informačními kanály.

3. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Nenašli jste přesně to, s čím se právě potýkáte?

Napište mi a dohodneme si nezávaznou konzultaci, při které zjistíme, zda  můžeme váš problém společně vyřešit.

Domluvte si konzultaci